Ne Mutlu Türküm Diyene

          M. Kemal ATATÜRK

             Ana Sayfa                 Tarihçe                 Teşkilat                 Yasal  Mevzuat                   İletişim   
 Önemli Bilgiler
 Geziler
 Duyurular
 Haber ve Yorumlar
 Ziyaret ve Toplantılar
 Kamp Müracaatları
 Kütüphane
 Resim Galerisi
TESUD Şubeleri 
Bağlantılar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÜSTAFİ SUBAYLAR KİMLİK KARTI ALMA ŞARTLARI

 

     926 Sayılı TSK.Personel Kanununun 112 nci maddesi ‘’Muvazzaf subay ve astsubay subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.’’ hükmünü amirdir.

     Türk Silahlı Kuvvetleri Kimlik Kartı Yönergesinin EK-R 4 ncü maddesinde ise ‘’Müstafi subay ve astsubaylar (926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesi gereğince istifa etmiş kabul edilenler hariç) ile emeklilik hakkını kazanmaksızın sağlık nedeniyle ayrılan subay ve astsubayların günü birliği Orduevleri ve Dinlenme Merkezlerinden istifade etmeleri amacıyla kendilerine’’ ‘’Özel Giriş Kartı’’ Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir’’ hükmü mevcuttur.

     TSK.Kimlik Kartı Yönergesinin 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bendi; “c.Yabancı uyruklu kişi ile evlendiği için istifa etmiş sayılanlara emeklilik için yasal hizmet süresini tamamlamış olsa dahi kimlik kartı verilmez., d. Emekli olduktan sonra yabancı uyruklu kişi ile evlenenlerden yabancı eşine kimlik kartı verilmesi; Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyen emekli personel ve aile fertlerine kimlik kartı verilmez’’ şeklindedir.

     926 Sayılı Kanunun 4185 Sayılı Kanunla değişik 112/3 maddesinde; ‘’Aşağıdaki hallerde subay ve astsubay istifa etmiş sayılırlar:

    a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerle, bu evlilikleri yönetmelikle belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler,

   b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar’’ hükmü mevcuttur.

Bu madde 4185 Sayılı kanununla değiştirmeden önce;

   “a) Yönetmelikle belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan yabancı uyruklu kişilerle evlenenler,

    b) Yabancı uyruklu kişilerle karı-koca gibi yaşayanlar,

  c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar’’ hükmünü amirdir.

Bu madde 26.03.1982 gün ve 2642 Sayılı Kanunla değiştirilmeden önce;   

   “a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenler,

     b) Yabancı uyruklu kişilerle karı-koca gibi yaşayanlar,

    c) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler, d) Firar veya izin tecavüzünde bulunanlardan bu fiillerini başladığı tarihten itibaren 3 ay içinde görevlerine dönmeyenler.’’ hükmünü amirdir.

     Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34/e maddesinin “Silahlı Kuvvetler mensupları şekil ve kullanma tarzı talimatnamede gösterilen hüviyet kartlarını resmi ve sivil olarak her zaman üzerlerinde bulundurmaya mecburdurlar” hükmünü amir olduğu, İç Hizmet Yönetmeliğinin 80/b maddesinin de “kimlik kartlarının şekilleri, dağıtım usulleri ve hangi makamlarca verileceği Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak talimatla tespit edilir” hükmünü taşıdığı görüleceği üzere Kanun ve Yönetmelik ile sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline ait kimlik kartlarını düzenlemiş bulunduğu, Kanun ve Yönetmelikte emekli subay ve astsubaylara, emekli veya müstafi subay ve astsubaylara , müstafi kimlik kartı verilmesi öngörülmediği halde, kimlik kartı yönergesine bir hüküm getirilerek 5 MADDE – E: “Türk Silahlı Kuvvetlerinden maaş bağlanmak suretiyle emekliye ayrılan ve emeklilik için gerekli yasal hizmet süresini Türk Silahlı Kuvvetlerinde doldurduktan sonra istifa ederek ayrılan subay, astsubay, uzman çavuşlar ile bunların hak sahibi aile fertlerine sonradan emeklilik hakkı veren başka bir kurumda görev alsalar dahi kimlik kartı verilir. Ancak Kimlik kartı verildikten sonra bu yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen hallerden birinin ortaya çıkması halinde verilmiş olan kimlik kartı iptal edilir” denildiği halde müstafi subay ve astsubaylarla ilgili bir hüküm getirilmemiştir. Ancak Yönerge kapsamı dışındakilere verilecek kimlik kartları ile ilgili EK- R’ nin 4 ncü maddesine göre “müstafi subay ve astsubaylar (926 sayılı TSK. leri Personel Kanunun 112 nci maddesi gereğince istifa etmiş kabul edilenler hariç) ile emeklilik hakkını kazanmaksızın sağlık nedeniyle ayrılan subay ve astsubayların günü birliğine orduevleri ve dinlenme merkezlerinden istifade etmeleri amacıyla kendilerine “Özel Giriş Kartı” Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Personel Başkanlıklarınca ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir” denilmektedir.